Reglament General de Protecció de Dades

Responsable La responsable del tractament de les seves dades personals és GABINET RADIOLÒGIC DR. ROVIRA, titular del NIF B07682750, amb domicili social en 07003 Palma, carrer Missió no 4-B baixos. Aquesta empresa té nomenat un delegat de protecció de dades, amb el qual pot contactar en l’adreça electrònica dpd@doctorrovira.com

Tractaments i cessions

Tractarem les seves dades per a prestar-li el servei mèdic i de diagnòstic per vostè sol·licitat, la seva facturació i cobrament i manteniment per part nostra de la seva història clínica en aquest centre. Expressament se li adverteix que les dades de salut que se li requereixin són necessaris per a la correcta prestació del servei mèdic o diagnòstic contractat, de manera que la seva negativa a prestar-los comportarà la impossibilitat de prestar-li per part nostra el servei sol·licitat. En el cas que Vostè tingui concertada pòlissa d’assegurament amb entitat asseguradora encarregada de la liquidació d’honoraris i despeses reportades pels serveis mèdics, haurà de consentir expressament que per part d’aquesta empresa es puguin facilitar a l’asseguradora les dades estrictament necessàries dels serveis rebuts i la informació mèdica relacionada perquè es procedeixi al pagament dels serveis prestats i despeses generades. En cas de no prestar aquest consentiment o revocar-lo, sense efectes retroactius, deurà vostè fer-se càrrec directament del pagament d’aquests serveis i despeses. Lliurament de resultats i informes. Aquest centre posa a la seva disposició la possibilitat de descarregar els resultats de les proves i informes en format electrònic des de la zona privada de la nostra web, per al que se li facilitarà, si vol acollir-se a aquesta possibilitat, una clau d’accés i contrasenya d’ús personal. En cas que no consenti la posada a disposició per mitjans per mitjans electrònics dels resultats i documents derivats de les proves que se li practiquin per aquesta entitat, EXCLUSIVAMENT I DE MANERA INEXCUSABLE podran ser recollits personalment pel pacient o per la persona a la qual el pacient faculti degudament per escrit en aquest mateix document, prèvia exhibició en tots els casos del DNI.

Igualment, si vostè ens autoritza, aquests resultats i informes es posaran també en aquesta zona privada a la disposició del facultatiu que en va ordenar. L’accés està restringit a les proves prescrites per cada metge: no pot accedir a la seva història clínica completa.

Fora de les avantdites, no es preveuen altres cessions de les seves dades.

Base legitimadora del tractament de les seves dades.

El tractament consistent en la realització de la proves sol·licitades i informe d’aquestes, així com la seva facturació i cobrament, es basa en la relació contractual que suposa la contractació dels nostres serveis (art. 6.16 RGPD), estant legitimats a tractar les seves dades de salut per ser necessari per a la realització de la prova i emissió d’informe o diagnòstic (art. 9.2.1 RGPD). La conservació de la seva història clínica és una obligació legal prevista en la Llei 41/2002 d’Autonomia del Pacient. Igualment, podrem tractar les seves dades per a compliment d’altres obligacions legals d’aquesta empresa. Les cessions avantdites es basen en el seu consentiment (art. 6.1.a RGPD), revocable sense efectes retroactius. Conservació de la informació. Conservarem les seves dades durant els terminis previstos en la Llei 41/2002 d’Autonomia del Pacient i altres lleis d’aplicació a l’activitat d’aquest centre. Drets La normativa en matèria de protecció de dades li reconeix els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, revocació del consentiment, limitació del tractament i portabilitat, que podrà exercitar enfront d’aquest centro en els supòsits previstos en la normativa, mitjançant sol·licitud acompanyada de còpia de document oficial d’identitat, que ens podrà remetre a l’adreça postal anteriorment indicada o enviant un correu electrònic a l’adreça dpd@doctorrovira.com. Igualment, si no està conforme amb el tractament de les seves dades que realitza aquest despatx pot vostè presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Dr. Rovira

Avui, el Gabinet Rovira compta amb nous profesionals, nova infraestructura y, com sempre, la millor atenció i servei en Diagnòstic per la imatge.

Contacto

© 2020, Gabinete Doctor Rovira. Tots els drets reservats.